انسانها هرچه بیرونشان ساکت تر باشد فریاد درونشان بلند تر است♥♥♥