داده هایت،نداده هایت و گرفته هایت را شکر میگوییم،

چون داده هایت نعمت،

نداده هایت حکمت و 

گرفته هایت امتحان است...